Stichting Hulp aan Nepal

jemrung

Projecten in Jemrung

De stichting sponsort al enkele jaren een flink aantal kinderen op de Shree Shankha Devi school in Jemrung in het Dhadhing district. 78 Leerlingen van armlastige ouders worden door de bijdrage van de stichting in staat gesteld het voor hen zo belangrijke onderwijs te volgen.
Daarnaast betalen we als stichting jaarlijks een bijdrage die wordt gebruikt om een deel van de salariskosten te dekken. De overheid betaalt slechts de loonkosten van 2 leraren. De overige leraren moeten door de armlastige dorpsgemeenschap zelf worden opgebracht.
De school ligt in een gebied dat door de Maoïstische rebellen werd gecontroleerd.
Gelukkig wisten het schoolhoofd en de onderwijzers de school ondanks de moeilijke omstandigheden in stand te houden. Het is verbazend te zien hoe goed ze hun zaakjes in orde hebben.
Van de door ons verstrekte gelden wordt nauwkeurig bijgehouden waaraan e.e.a. wordt uitgegeven. Die administratie ziet er vertrouwenwekkend uit.

Via een oud bewoner van het gebied hebben we ons er van vergewist dat de geselecteerde kinderen ook daadwerkelijk de afgesproken schoolbenodigdheden krijgen en gecheckt of er klachten van de dorpelingen waren. Dat was in alle onderzochte gevallen correct gebeurd en er zijn geen klachten geweest.

De school heeft in totaal ruim 600 leerlingen. De school wordt bezocht door kinderen uit een groot aantal omliggende dorpen. De bevolking is zeer arm en de school is daarvan een afspiegeling. Er was gebrek aan alles. Geen elektriciteit en geen water.
Met de schoolleiding hebben we de belangrijkste problemen doorgesproken en bekeken hoe we ze het beste kunnen helpen. Daarbij hebben we afgesproken dat de stichting de belangrijkste en meest urgente projecten financieel zal adopteren. Er is een project team opgericht dat bestaat uit onderwijzers, dorpsvertegenwoordigers en ouders van leerlingen. Het schoolhoofd Mr. Bhumi Dhamala is voorzitter en projectleider. Afgesproken is dat de bewoners zo veel mogelijk bijdragen door het vrijwillig verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden. Daardoor wordt het ook hun project.

Waterproject:

Het grootste probleem was het ontbreken van water. Dat moest over een afstand van twee kilometer met kannen worden gehaald. Een persoon was daar zowat de hele dag mee bezig en dan nog was die hoeveelheid aangevoerd water volstrekt onvoldoende. Voor al die leerlingen waren er in totaal twee toiletten uiteraard zonder water.

Door het aanleggen van een waterleiding zou niet alleen de school maar ook nog eens 150 huizen (met even zo vele gezinnen) in de directe omgeving van de school van water kunnen worden voorzien. Het water kan worden betrokken van een drie kilometer verderop gelegen natuurlijke bron.
Bij de bron moest een reservoir gebouwd worden. Bij de school moest ook een reservoir, maar dan groter, gebouwd worden voor wateropslag. Van daaruit moest het water dan ook verdeeld worden naar groepjes huizen. Tussen de twee reservoirs moest een flinke ethyleen pijpleiding worden aangelegd. Die moest worden ingegraven en/of ingekapt in de rotsbodem. Ook de groepjes huizen moesten met ethyleen slangen met het grote reservoir worden verbonden.
De graafwerkzaamheden zouden door de bewoners zelf kunnen worden gedaan.
Het project is inmiddels gerealiseerd. Het is een mooi voorbeeld van eigen inbreng, gecombineerd met hulp van buiten, geworden. De kinderen uit de hogere klassen hebben mee gegraven. Op drie degelijke tappunten stroomt nu dagelijks water. De kwaliteit is zodanig dat het goed als drinkwater is te gebruiken. Een van onze vrijwilligers die daar werkte gebruikte het water dagelijks zonder problemen. De bewoners zijn met recht trots op hun watervoorziening.

Het kostenplaatje dat aan het project hing bedroeg voor ons ongeveer 3.500 euro. Dat valt ons eigenlijk best mee. Het is iedere keer weer verbazingwekkend om te zien hoe veel we met betrekkelijk weinig geld kunnen realiseren.

Opknappen/Herbouw schoolgebouw:

De school (voor 600 leerlingen) bestond uit een drietal gebouwen. Een daarvan was zodanig versleten dat het gedeeltelijk was ingestort en ongeschikt is geworden voor gebruik. Het gevolg was dat dikwijls les werd gegeven in de openlucht of dat de andere gebouwen overbezet waren.
Vervanging van dat gebouw door een nieuw gebouw was hard nodig.
We hebben besloten om ook voor dit project te helpen. Er is hard gewerkt aan de bouw van 5 nieuwe klaslokalen. Ook hier werd weer door de dorpsbewoners waar mogelijk meegewerkt. Inmiddels worden de vijf prima leslokalen door de leerlingen gebruikt.
Het gebouw is door de stichting betaald en de kosten bedragen ongeveer 5.000 euro.

Bouw en inrichting bibliotheek;

Ook is bij het nieuwe schoolgebouw een ruimte voor een bibliotheek gebouwd. De stichting heeft de kosten daarvan, ongeveer 2000 euro, voor haar rekening genomen. De inrichting en de aanschaf van boeken zijn betaald uit bijdragen van Nancy en Marieke, twee oud vrijwilligsters van onze stichting. De nieuwe bibliotheek is inmiddels ook volledig in gebruik.

Bouw toiletgebouw:

Margo Boogaard, een van de leerkrachten van basisschool De Nyepoort in Utrecht, heeft in het verleden een aantal maanden als vrijwilligster op de Mount Valley School in Nepal les gegeven. Daarna heeft zij enkele maanden op de school in Jemrung gewerkt. Zij heeft de problemen voor het onderwijs zelf van nabij meegemaakt. Op haar school in Utrecht werd een onderwijs project over Nepal gehouden. Daaraan was een sponsorloop voor de leerlingen gekoppeld. De opbrengst van de sponsorloop is besteed aan de bouw van een toiletgebouw met zes toiletten bij de school in Jemrung. De kosten daarvan bedroegen 3.600 euro.
Het toiletgebouw is inmiddels volledig in gebruik.

Upgrade school van klas 10 naar klas 12:

Er is m.i.v. het schooljaar 2010/11 een wijziging van het klassen- en examensysteem doorgevoerd. De school in Jyamrung loopt hierbij voorop. Op veel andere scholen zijn de wijzigingen van het klassesysteem nog niet ingevoerd.
Met ingang van 2010/11 wordt SLC op deze school afgenomen na klas 12.
Er komen zoals het er nu uitziet 3 schooltypes. Klas 1 t/m 5 ; klas 1 t/m 8 en klas 1 tm 12. Maar een school kan bijvoorbeeld ook slechts gaan voor klas 9 t/m 12. Dat betekent dat de scholen die nu tot klas 10 gaan moeten uitbreiden naar 12. Als ze dat niet kunnen moeten ze terug naar 8.
Omdat de overheid grip wil houden op het slagen van die ombouw moeten scholen die van 10 naar 12 willen een flink bedrag (4 Lakh ofwel 4000 euro) in deposit bij de overheid storten.
Na een aantal jaren als het uitbreiden van hun school naar 12 is gelukt krijgen ze weer de beschikking over het geld.
Met name in de afgelegen gebieden geeft dit grote financiële problemen omdat de VDC's (Village Developement Commitees) dit zelf moeten betalen. Die moeten dat geld bij hun inwoners zien los te peuteren.

Het door de school benodigde deposit van 400.000 rupees is door ons gedeeltelijk als lening verstrekt. Hiervoor hebben we 2750 euro verstrekt. Overigens komt dat deposit na een aantal jaren weer vrij en mag dan voor onderwijs doeleinden worden gebruikt.

Het upgraden van klas 10 naar 12 is in op deze school in een vorm gegoten dat er een afzonderlijke "bovenbouw" voor klas 11 en 12 wordt gerund. Deze bovenbouw is gebaseerd op het systeem dat een private school hanteert. De leerlingen brengen via schoolgeld de kosten van leraren en schoolmaterialen op. De opbrengst van die schoolgelden is helaas niet toereikend om die klassen 11 en 12 te runnen. Wij hebben een jaarlijkse bijdrage in dat tekort toegezegd. De eerste drie jaar betalen we niets. Ze gebruiken daarvoor de terugbetaling van de door onze stichting verstrekte lening voor.

We beginnen pas te betalen met ingang van het schooljaar 2013/2014.

Van onze jaarlijkse bijdrage voor salariskosten is een onderwijzer benoemd.
Verder loopt alles op rolletjes. Maar onze steun en toeverlaat Mr. Bhumi Dhamala is bezig met zijn plannen om de school te verlaten. Hij wil ander, beter betaald en gewaardeerd werk. Daarvoor gaat hij regelmatig naar Kathmandu om verder te studeren.
Hij wil wel netjes alle projecten voor de school afwerken en ons daarover rapporteren.
Verder hebben we afgesproken dat we hen zullen helpen met het leggen van een betonvloer in een vijf klassig schoolgebouw. Ook de muren worden gestukadoord. Daarvoor hebben we een bijdrage beschikbaar gesteld. Bij een volgend bezoek dienen deze werkzaamheden te worden geinspecteerd.

 

Hulp aan primary school in Magargau:

Rondom de school in Jemrung staan in omliggende dorpjes een aantal primary scholen. Daarin wordt lesgegeven aan de klassen een tot en met vijf.
We hebben in het gehucht Magargau een bezoek gebracht aan het schooltje daar. Ook daar is het droevig met de voorzieningen gesteld. Er is letterlijk tekort aan alles.
We hebben afgesproken de Panchakanya primary school te helpen met de meest noodzakelijke dingen. In eerste instantie hebben we de vervanging van het op vele plaatsen lekkende dak, de aanvulling van het meubilair en de bouw van twee toiletten voor rekening van de stichting genomen. De totale kosten hiervoor bedroegen ongeveer 3.000 euro. Na realisering van deze projecten hebben we besloten hen ook nog te helpen bij de vervanging van een op instorten staande topgevel van het schoolgebouw. Ook wordt een groot lokaal zodanig verbouwd dat er twee goed bruikbare nieuwe klaslokalen zullen ontstaan. Deze laatste twee werkzaamheden worden betaald uit de opbrengst van de kerstaktie van de Petrusschool in Olland.
Omdat deze school onverwachts door de overheid van drie nieuwe klaslokalen wordt voorzien is men eerst begonnen met die nieuwbouw. Die was in februari al voor een groot gedeelte gerealiseerd. Als die drie klassen afgebouwd zijn en in gebruik worden genomen kon aansluitend in het oude gebouw de verbouwing van de twee lokalen plaatsvinden. Die verbouwing is inmiddels afgerond.